บุคลากร

งานวิชาการ

คุณวลีรัตน์ กลิ่นเกษร (อ๋อ)
(หัวหน้างาน)

หน่วยพัฒนาอาจารย์

คุณประภาศิกานต์ วิวัฒนวาณิชย์ (จี๊ป)
(หัวหน้าหน่วย)
คุณพรชนก ลักษณะวิบูลย์ (นก)
คุณรังสิมา สง่าเนตร (บีม)

หน่วยบริหารจัดการประชุม

คุณพิริยา ศิริวรรณ (แพร)
(หัวหน้าหน่วย)

คุณอภิญญา จันทร์นวลเมฆา (เก้)

คุณธีรภัทร เอี่ยมพิมพ์ (เบิร์ด)

หน่วยสำนักพิมพ์ศิริราช

คุณปิยะนุช เป้าชัง (อาย)

(หัวหน้าหน่วย)

คุณอมรรัตน์ แสงแก้ว (น้อย)

คุณยุพา ประไพพงษ์ (แก้ว)

คุณนุชประวีภรณ์ สลีอ่อน
(เนย)

คุณวสันต์ แสงสวัสดิกุล (แจ๊ค)

หน่วยธุรการและเลขา

คุณกนกวรรณ ทองทับทิม (ปู)

คุณวาสินี แสงสุขเอี่ยม (ต้น)

คุณพิชชากร พุฒิกรวงศ์ศรี (เอิร์น)
คุณณัทธวรรณ อำนวยโชคอนันต์ (แมรี่)

คุณบัวผัน อินต๊ะวัน (บัว)

Scroll to Top