คณะผู้บริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ศ. นพ.อาศิส อุนนะนันทน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ. พญ.ธีรดา พลอยเพชร

รศ. พญ.ศศิมา เอี่ยมพันธ์ุ

รศ. พญ.อรุโณทัย ศิริอัศวกุล

ผศ. ดร.ลดาวัลย์ โควาวิเศษสุต

ผศ. นพ.เอกเกษม วาณิชเจริญกุล

Scroll to Top