Latest Past Events

ปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ประจำปี 2566

ปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ประจำปี 2566   ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30-15.00 น. คณบดีร่วมกับผู้บริหารฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แสดงปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ประจำปี 2566 ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ถนอม บรรณประเสริฐ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยแสดงปาฐกถาในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ กำเนิดระบบบริหารราชการแผ่นดินด้านการแพทย์สมัยใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลตำราศิริราช ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลตำราศิริราช ประจำปี 2566 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลตำราศิริราช ประจำปี 2566 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัล ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช โดยในปีนี้มีผลงานตำรา/ หนังสือทางวิชาการของบุคลากรในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ จำนวน …

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลตำราศิริราช ประจำปี 2566 Read More »

ปาฐกถาวันมหิดล 24 กันยายน 2566

ภาพบรรยากาศปาฐกถาเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566 เรื่อง " น้อมรำลึก ๑๐๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แสงสว่างของปวงชน "  โดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ ดร. นพ.พิศิษฐ์ จิรวงศ์ ในวันที่ 24 กันยายน 2566

Scroll to Top