การขอตำแหน่งทางวิชาการ

Play Video

ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ

Play Video

การกรอก ก.พ.อ. Part 1

Play Video

การกรอก ก.พ.อ. Part 2

เกณฑ์การขอตำแหน่งวิชาการ

เกณฑ์คุณภาพผลงานทางวิชาการ

การประเมินการสอน

Scroll to Top