Faculty (6)

บริการของหน่วยพัฒนาอาจารย์

การขอตำแหน่งวิชาการ

ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

ทุนศึกษา ฝึกอบรม

ส่งเสริมอาจารย์ให้ไปศึกษา
ต่อต่างประเทศในสาขาแพทยศาสตร์

ทุนนำเสนอผลงาน

สนับสนุนการนำเสนอผลงาน
หรือเป็นวิทยากรในระดับนานาชาติ

ลาเพิ่มพูนความรู้

การลาเพิ่มพูนความรู้เพื่อแต่งตำรา หนังสือหรือการทำวิจัย

ติดต่อสอบถาม หน่วยพัฒนาอาจารย์

Line official : @188vrtqx

Scroll to Top