ศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น (พนักงานมหาวิทยาลัย)

พนักงานมหาวิทยาลัย

1. บันทึกข้อความเรื่องสรุปข้อมูลผลงานที่ใช้เสนอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (วช.ตน.2.0)                                            2. บันทึกข้อความเรื่องขอส่งผลงานเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ (วช.ตน.2.1)                3. แบบฟอร์มกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (วช.ตน.2.2)                            4. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.05 ปรับปรุง)

 5. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

 6. แบบประเมินคุณภาพของหนังสือหรือตำราโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะฯ                                                                         7. แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่

Scroll to Top