ศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น ขั้นที่ 1 - 6

1. หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อกำหนดเงินประจำตำแหน่งเพิ่มขึ้นของศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๒

Scroll to Top