ศาสตราจารย์คลินิก

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์คลินิก พ.ศ.2554

2. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ และการดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2557 (ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2557)

3. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง คำนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ เกณฑ์ระดับคุณภาพการสอน และผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ พ.ศ.2555 (ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555)

4. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง คำนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ เกณฑ์ระดับคุณภาพการสอน และผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 (ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557)

5. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แบบคำขอแต่งตั้ง แบบหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ แบบประเมินผลการสอน และแบบอื่นๆที่จำเป็นในการขอแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2555 (ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555)

6. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แบบคำขอแต่งตั้ง แบบหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ แบบประเมินผลการสอน และแบบอื่นๆที่จำเป็นในการขอแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2557  (ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557)

1. บันทึกข้อความเรื่องสรุปข้อมูลผลงานที่ใช้เสนอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (วช.ตน.2.0)                                            2. บันทึกข้อความเรื่องขอส่งผลงานเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ (วช.ตน.2.1)                3. แบบฟอร์มกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (วช.ตน.2.2)                            4. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

 5. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

 6. แบบประเมินคุณภาพของหนังสือหรือตำราโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะฯ                                                                         7. แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่

Scroll to Top