รางวัลตำรา

ระเบียบการ : สำหรับรางวัลตำราศิริราช ได้เปลี่ยนชื่อจาก”รางวัลตำราศิริราช-มหิดล กองทุนเฉลิมพระเกียรติ”เป็น “รางวัลตำราศิริราช”อย่างเป็นทางการ เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยเป็นรางวัลที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตตำราทางการแพทย์ของอาจารย์ในคณะฯ ให้มีคุณภาพสูงอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การค้นคว้า การอ้างอิงของนักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องโดยทั่วไป

การพิจารณา

ตำราที่ได้รับรางวัล ต้องได้คะแนนในหัวข้อเนื้อหาตำรา อย่างน้อยร้อยละ 80
รางวัลตำรา
รางวัลตำรา (1)
previous arrow
next arrow

การรับสมัครและเกณฑ์ของผลงานที่สมควรได้รับรางวัล :

 

   > ศึกษาหลักเกณฑ์และดาวน์โหลดเอกสาร

ระยะเวลาการสมัคร : วันนี้ – วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

 

หมายเหตุ

ส่งแบบฟอร์มในข้อ 3-4 และหนังสือจํานวน 5 เล่ม ส่งมาที่ งานวิชาการ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 2 ห้อง 207

ติดต่อสอบถาม

 

คุณปิยะนุช และคุณยุพา โทร 0 2419 2858

E-mail : sirirajbooks@gmail.com

Scroll to Top