รองศาสตราจารย์

Play Video
Play Video

  1. การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การเทียบหน่วยกิตของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่ 16 มี.ค. พ.ศ. 2566 
  2. ข้อบังคับฯ  พ.ศ. 2565 (ลงวันที่ 23 มิ.ย. พ.ศ.2565)
  3. เรื่อง คำนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2565
  4. เรื่อง ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2565
  5. ประกาศม.มหิดล เรื่อง แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2565
  6. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำผลงานทางวิชาการมาเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559 (เรื่อง งานวิจัย ตำรา หนังสือ) 
  7. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556)
  8. วารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557)

 

1. บันทึกข้อความเรื่องสรุปข้อมูลผลงานที่ใช้เสนอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (วช.ตน.2.0)

2. บันทึกข้อความเรื่องขอส่งผลงานเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ (วช.ตน.2.1) เริ่มใช้ตั้งแต่ เม.ย. 67

3. แบบฟอร์มกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (วช.ตน.2.2) เริ่มใช้ตั้งแต่ ม.ค 67

4. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เฉพาะข้าราชการสามารถใช้แบบคำขอตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป (ก.พ.อ. 03 ปรับปรุง))

5. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

6. แบบประเมินคุณภาพของหนังสือหรือตำราโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะฯ

7. แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่

Scroll to Top