คณะผู้บริหาร (ปี พ.ศ.)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ศ. พญ.ธนัญญา บุณยศิรินันท์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ. ดร. นพ.นรวรรธน์ พวงวรินทร์

รศ. พญ.ศศิมา เอี่ยมพันธุ์

รศ. นพ.วรุตม์ พงศาพิชญ์

ผศ. พญ. กมลพร วรรณฤทธิ์

ผศ. นพ. ยอดยิ่ง เกาลวณิชย์

Scroll to Top