บริการอื่นๆ

การบริการวิชาการแก่หน่วยงานเอกชน

การเบิกค่าตอบแทนคืนบุคลากร

การให้บุคลากรรับการสนับสนุนจากองค์กรเอกชน เพื่อไปร่วมกิจกรรมทางวิชาการ

Scroll to Top