นักวิจัย

1. บันทึกข้อความเรื่องสรุปข้อมูลผลงานที่ใช้เสนอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (วช.ตน.2.0)

2. บันทึกข้อความเรื่องขอส่งผลงานเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ (วช.ตน.2.1)

3. แบบฟอร์มกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (วช.ตน.2.2)

4. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

5. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

6. แบบประเมินคุณภาพของหนังสือหรือตำราโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะฯ

7. แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่

 

Scroll to Top