งานวิชาการ (1200 × 600 px) (1)
new_edit
previous arrow
next arrow

แนะนำงานวิชาการ

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาศิส อุนนะนันทน์

คุยสบายๆ กับรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

แก้ไขแสดงความยินดี1
แก้ไขแสดงความยินดี2
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled design (54)

Current issue
Siriraj Medical Journal

Current Issue
Siriraj Medical Bulletin

งานวิชาการ พัฒนาพันธกิจด้านวิชาการ เพื่อความเป็นเลิศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (3)

ขอตำแหน่งวิชาการ

ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

ทุนศึกษา ฝึกอบรม

สำหรับอาจารย์แพทย์ที่ต้องการไป
ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ

ทุนนำเสนอ

ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย
วิทยากรในระดับนานาชาติ

ลาเพิ่มพูนความรู้

การลาเพิ่มพูนความรู้เพื่อแต่งตำรา หนังสือหรือการทำวิจัย

Siriraj Conference

เว็บไซต์สำหรับลงทะเบียนงานประชุม
และ รับชมวิดีโอย้อนหลัง

ปาฐกถาย้อนหลัง

ปาฐกถาเกียรติยศภายใน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เอกสารจัดโครงการ

ดาวน์โหลดเอกสาร
การขออนุมัติการจัดประชุมวิชาการ

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดประชุม และอบรมต่าง ๆ

สั่งซื้อหนังสือ

ทั้งแบบรูปเล่ม และ e-book
ผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน

รางวัลผลงานทางวิชาการ

Hall of fame และ
การส่งผลงานเข้าประกวดต่าง ๆ

การผลิตตำราหนังสือทางวิชาการ

ขั้นตอนและข้อควรรู้ในการผลิตตำรา
หนังสือทางวิชาการ
Scroll to Top